STATUT

STOWARZYSZENIA
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"W STRONĘ SŁOŃCA"

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "W STRONĘ SŁOŃCA" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie ich rodzin i opiekunów prawnych. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Tychy. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

MISJA, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
 2. Celami Stowarzyszenia jest działanie w zakresie:
  1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. ochrony i promocji zdrowia;
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, mających w rodzinie osoby niepełnosprawne;
  7. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 3. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób upośledzonych umysłowo
  2. Integracja osób pełno i niepełnosprawnych.
  3. Krzewienie kultury fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  4. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych w dialogu z instytucjami rządowymi i samorządem lokalnym.
  5. Występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych.
  6. Zachęcanie osób ze środowiska lokalnego do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenia warunków dla ich działalności.
  7. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
  8. Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, osobom zagrożonym marginalizacją społeczną oraz ich rodzinom lub prawnym opiekunom.
  9. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
  10. Przeciwdziałanie wykluczaniu osób upośledzonych umysłowo i innych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego i zawodowego.
  11. Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalne niezależne, samodzielne, aktywne życie osób dorosłych, przygotowanie do pracy, zatrudnienie, mieszkalnictwo chronione.
  12. Prowadzenie działalności wspierającej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i opiekunów.
  13. Świadczenie usług gastronomicznych, opiekuńczych, ogrodniczych, porządkowych, drobnych remontów, robienie zakupów, konfekcjonowanie dokumentów lub pakowanie produktów, wytwarzanie wyrobów artystycznych, roznoszenie ulotek.
 4. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego, odpłatna pożytku publicznego i działalność gospodarcza jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości zgodnie z wymogiem art. 10 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:
   1. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
   2. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
   3. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
   4. 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
   5. 81.21.Z - Sprzątanie obiektów
   6. 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
   7. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
   8. 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
   9. 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
   10. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
   11. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
   12. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
   13. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
   14. 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
   15. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
   16. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
   17. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
   18. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne
   19. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
   20. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawienia przedstawień artystycznych
  2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:
   1. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
   2. 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
   3. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
   4. 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
   5. 81.21.Z - Sprzątanie obiektów
   6. 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
   7. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
   8. 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
   9. 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
   10. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
   11. 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
   12. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
   13. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
   14. 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
   15. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
   16. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
   17. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
   18. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne
   19. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
   20. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawienia przedstawień artystycznych

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  3. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu braku obecności na trzech kolejnych zebraniach walnych oraz nie płacenia składek przez okres trzech lat,
   • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni.. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia,
  2. Tryb głosowania ustalany jest każdorazowo na początku każdego Walnego Zgromadzenia Członków, na którym wybierane są władze Stowarzyszenia.
  3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez cztery kadencje.
 3. Uchwały podejmowane są:
  1. przez Walne Zgromadzenie - bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia,
  2. przez Zarząd i Komisję Rewizyjną – w trybie jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej,
  3. w razie braku quorum określonego w pkt. a i b Zarząd Główny zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu po upływie 30 minut z tym, że Walne Zgromadzenie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 13. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 14. Stowarzyszenie posiada organ kontroli lub nadzoru (Komisja Rewizyjna), który stanowi organ odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
  1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i ofiarności publicznej,
  4. odpłatnej działalności statutowej,
  5. wpływy z 1% podatku, przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
  1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami:
   1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
   2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udziela nie pożyczek lub zabezpieczeń w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
   3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
   5. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliscy, na zasadach innych, niż w stosunku od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 4. Stowarzyszenie może używać pieczęci o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami.